Long An ban hành Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030 (05-04-2022)
Ngày 05/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1038/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đề ra trong Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”; Nâng cao nhận thức, năng lực, thống nhất hành động của các cấp, các ngành, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, góp phần tái cơ cấu ngành công thương; Cũng như hỗ trợ các tổ chức xúc tiến thương mại và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển giao thương với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đẩy mạnh kinh tế thương mại của tỉnh…

Kế hoạch có mục tiêu tổng quát như sau: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại theo Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng chính phủ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia vào phát triển Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển góp phần tái cơ cấu ngành công thương.

Cụ thể đến năm 2025: 100% cơ quan xúc tiến thương mại, khoảng 1.000 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin; Hoàn thiện cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ xúc tiến thương mại của tỉnh, kết nối có hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; 30% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 700 lượt doanh nghiệp; 30% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Xây dựng và phát triển các nền tảng xúc tiến thương mại khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên cổng Dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch có 02 nội dung chính là: Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch trong năm 2022, gồm: Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại; Nâng cao nhận thức ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Và Kế hoạch khung giai đoạn 2022 - 2025, gồm: Tham gia hiệu quả Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Hoàn thiện cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Nâng cao nhận thức, năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Triển khai các sáng kiến nhằm thực hiện hiệu quả Quyết định số 1968/QĐ-TTg và Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số…

Kinh phí thực hiện kế hoạch từ nguồn ngân sách nhà nước, có lồng ghép các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, chương trình xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, các chương trình, đề án, kế hoạch khác có liên quan. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025 khoảng 9,3 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách trung ương khoảng 5,0 tỷ đồng, ngân sách của tỉnh là 1,9 tỷ và nguồn vận động, doanh nghiệp là 2,4 tỷ./.

Quảng cáo