Quyết định 1563/QĐ-TTg : Về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
08-08-2016
08-08-2016

Thông tư 59/2015/TT-BCT : Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
31-12-2015
31-03-2016

Nghị định 124/2015/NĐ-CP : Nghị định về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại
19-11-2015
05-01-2016

Thông tư 47/2014/TT-BCT : Thông tư Quy định về việc quản lý website thương mại điện tử
05-12-2014
01-01-2015

Quyết định 689/QĐ-TTg : Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020
11-05-2014
11-05-2014

Quảng cáo